Ecoled

LED-valaistus ja sähköurakointi
050 575 3775

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Ledi Group Oy
Y-tunnus: 2707518-4
Postiosoite: Punasillantie 5, 40950 Muurame

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Jussi Järvinen
Puhelin: 040 084 8324
Sähköposti: jussi.jarvinen@ecoledlight.fi

3. Rekisterin nimi
Ledi Group  – Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi
• analysointi ja tilastointi
• rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
• rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla
• mielipide- ja markkinatutkimukset ja
• muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn perustiedot, kuten:
• etu- ja sukunimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:
• asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit
• palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
• rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
• markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin.

Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen luovuttamista erillisellä ilmoituksella. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.

Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettavat tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin ei ole pääsyä yrityksen, tai yrityksen yhteistyökumppaneiden ulkopuolisilta tahoilta.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.